Utrikesdepartementet föreslår ökad satsning på forskning och omvärldsanalys
I en tid av nya möjligheter, utmaningar och hot behöver Sverige stärka forsknings- och analyskapaciteten på utrikespolitikens område. I utredningen ”Tänka om världen” (Ds 2004:46), som idag överlämnades till utrikesminister Laila Freivalds, ges förslag på hur detta ska gå till. Utredningen pekar bland annat på behovet av nya institut och tankesmedjor och ett förbättrat utbyte mellan den akademiska världen och Regeringskansliet.

Utredningen, som gjorts av ambassadör Bengt Säve-Söderbergh och ämnesrådet Monica Andersson, presenterar en rad förslag på hur forsknings- och analyskapaciteten kan stärkas:

 • Initiativ bör tas för att få igång institut och tankesmedjor i Sverige inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Sverige bör också i EU verka för att det inrättas forskningsinstitut som utvecklar den gemensamma utrikespolitiken.
 • Kontakterna mellan den akademiska världen och Regeringskansliet bör förbättras genom utbytesprogram och ett årligt Forskarforum.
 • Forsknings- och analyskapaciteten om den nya svenska politiken för global utveckling bör stärkas.
 • Samarbetet i Regeringskansliet bör öka för att bättre kunna formulera behoven av forskning och analys kring dagens säkerhetspolitik.

  Utredningen har i sitt arbete haft följande utgångspunkter:

  1) De globala omvälvningarna under senare årtionden har inneburit förändrade förutsättningar för svensk utrikes- och säkerhetspolitik.
  2) Vi producerar i Sverige för lite av relevant och framåtblickande omvärldsanalys och policyinriktade studier. Det som görs är ofta alltför svårtillgängligt för beslutsfattare, opinionsbildare och andra intresserade. Den är alltför snävt begränsad till innehållet och den är ofta svårtillgänglig/okänd eller har ett otillgängligt format för beslutsfattare och för en vidare krets.
  3) Klyftan mellan den akademiska miljön och den praktiska är för stor. Dels saknas ofta system för dialog om och delgivning av material, dels utnyttjas de möjligheter till utbyte som finns dåligt.
  4) Den statliga myndighetskulturen präglas av alltför många vattentäta skott.
  5) Vi ser alltför lite av cirkulation av personer mellan de olika arbetsmiljöerna. Detta inverkar negativt på kreativiteten och därmed på möjligheten att producera relevant och tillräckligt material.
  6) En förändring behövs och den är möjlig att åstadkomma. Den tar tid och kräver uthållighet.

  Källa: Utrikesdepartementet