Sveriges Tekniska Attachéer integreras i nytt analysinstitut
Regeringen har stakat ut Sveriges Tekniska Attachéers framtid. Idag överlämnar nämligen regeringen propositionen “Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken”. Här föreslår regeringen att ett nytt analysinstitut inrättas. Delar av den verksamhet som Sveriges Tekniska Attachéer hittills bedrivit skall övergå till det nya institutet tillsammans med vissa andra verksamheter inom det svenska innovationssystemet. Regeringen anför som skäl för sitt förslag att det behövs ett gott och heltäckande kunskapsunderlag för en framsynt och framgångsrik närings-, innovations- och regionalpolitik. Omvärldsbevakning anges som ett viktigt redskap för detta. “Jag anser att det är viktigt att regeringen understryker Sveriges Tekniska Attachéers lokala närvaro och kontinuerliga bevakning. Detta har så starkt bidragit till att bygga upp förtroende och kontakter som krävs för att få tillgång till strategisk kunskap”, säger Lars Jeding, VD för Sveriges Tekniska Attachéer. Regeringen kommer att tillsätta en organisationskommitté som skall lämna förslag till utformning och bemanning av den nya organisationen. “Detta har förutsättningar för att bli den förstärkta omvärldsanalys som vi förespråkat som nödvändig för att klara en fortsatt svensk tillväxt”, avslutar Lars Jeding.
Sources :Sveriges Tekniska Attachéer