Svenskt omvärldsbevakningsföretag i kris
GetUpdated Sweden AB meddelar idag i ett pressmeddelande sin delårsrapport för perioden januari till juni 2004, som dessvärre för bolagets intressenter inte direkt är någon trevlig läsning. Koncernens nettoomsättning under perioden minskade till 0,4 MSEK (1,8 MSEK) samt koncernens resultat efter skatt var -1,3 MSEK (-0,3 MSEK).

Under andra kvartalet 2004 har GetUpdated investerat i försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Resultatet av dessa investeringar har inte motsvarat styrelsens förväntningar och styrelsen har därför fattat beslut att dels utnyttja sitt mandat att emittera 5 000 000 aktier, dels utse ny verkställande direktör som meddelats tidigare. Den av Styrelsen för Getupdated beslutade emissionen har tecknats av investerare inom och utanför aktieägarkretsen. Priset uppgick till 10 öre vilket innebär att 500 000 kronor har inbetalats per den 31 augusti 2004. Med detta belopp och de övervärden som styrelsen bedömer finns i bolagets immateriella tillgångar föreligger, enligt företaget, ingen insufficienssituation (då skulderna överstiger tillgångarna).

På grund av resultatet för perioden har styrelsen också konstaterat att mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat och har därför beslutat att kalla till extra bolagsstämma med förslag om kapitaltillskott genom nyemission. Stig Martín avgick vidare ur styrelsen den 13 augusti. Styrelsen i GetUpdated Sweden AB bedömer att den fastlagda strategin är riktig och att förutsättningarna för ökad försäljning finns, vilket man tror bör resultera i ökade intäkter under det fjärde kvartalet.

Källa: GetUpdated