Riskanalys bristfällig i två av tre svenska börsbolag
Riskhanteringsfrågor får allt större betydelse för styrelsearbetet i svenska börsbolag. Men trots ett ökat fokus så saknar många bolag en tydlig struktur för arbetet med risker. Till exempel lyser ett riskregister med sin frånvaro i en klar majoritet av börsbolagen. Styrelserna prioriterar även risker ur ett alltför snävt perspektiv där kund och leverantörsrisker många gånger få stryka på foten. Det visar en ny undersökning från PricewaterhouseCoopers där styrelseledamöter i svenska börsbolag frågats ut om deras syn på riskarbetet i styrelsen. Var femte styrelseledamot uppger att de saknar en struktur för återrapportering av hur identifierade risker hanteras i den löpande verksamheten. Hela 67 procent uppger att företaget saknar ett riskregister där de största riskerna noteras som stöd för styrelsens arbete med dessa frågor.

Undersökningen visar även att drygt 25 procent av styrelsernas totala arbetstid ägnades åt riskanalys och riskkontroll under 2008 och i år väntas tidsåtgången öka ytterligare. Högst prioritering har finansiella, strategiska och operativa risker. Däremot är det endast 12 procent av styrelseledamöterna som anser att risker bland kunder och leverantörer är mycket viktiga.

”Ett sådant traditionellt och avgränsat perspektiv på risk gör att omvärldsfrågor får lägre prioritering i arbetet. Om bolagen även ökar fokus på risk ur kund- och leverantörsperspektivet så ger det större förutsättningar att komma ut som morgondagens vinnare”, säger Anna-Clara af Ekenstam.

När styrelseledamöterna själva får ange områden som de anser att styrelsen bör övervaka hamnar miljö- och omvärldsrisker i topp. Även politiska risker nämns som ett viktigt område. Resultatet indikerar ett behov av en bredare sammansättning av kompetens i styrelserummen.

Källa: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB