Resultaten klara från ny undersökning om omvärldsanalys i stora företag
Global Intelligence Alliance (GIA) offentliggör nu resultaten från en intervjuundersökning om omvärldsanalys. Undersökningen genomfördes av sju GIA-medlemmar som undersökte stora företag i åtta länder samt i det man kallar för Asia-Pacific regionen. Studien visar enligt GIA att omvärldsanalys / Competitive Intelligence har en etablerad position i toppchefernas agenda. Det professionella omvärldsanalysarbetet uppfyller en strategisk roll och har även ökat sin status samt den tillgängliga budgeten i företagen. Några av resultaten var:

  • 87% av de undersökta företagen bedrev en systematisk omvärldsanalys.
  • 71% av det interna omvärldsanalysarbetet skedde från en centraliserad enhet.
  • 64% av företagen använde idag någon form IT-stöd för omvärldsanalysarbetet, och ytterligare 9% planerade att skaffa det.
  • 62% av företagen angav företagets högsta ledning som den mest viktiga användargruppen av omvärldsanalysavdelningens olika informationsprodukter.

    Inte oväntat var begreppsanvändningen i företagen mycket varierande och man kallade denna funktion för olika saker. Det vanligaste var t.ex. Business Intelligence, Market Intelligence, Competitive Intelligence eller Market Research, men även många andra begrepp förekom.
    Bland det som nämndes som största nyttan med funktionen var högre informationskvalitet, medvetenhet om hot/möjligheter, bättre informationsutnyttjande av personalen och identifiering av kritiska informationsbehov. GIA drar även slutsatsen att försäljnings- och affärsutvecklingsfunktioner inom företag håller på att bli en allt viktigare användargrupp för omvärldsanalysarbetet. För mer information och ett gratis exemplar av undersökningen ”CI in Large Companies 2005” och regionala kommentarer kontakta GIA.

    Källa: GIA