Rapporter om biblioteks betydelse för kunskap och utveckling
Svensk Biblioteksförening presenterar nu hela 290 olika rapporter på temat “Lokala förutsättningar för kunskapssamhället”. I en unik rapport för var och en av landets kommuner belyses nyckeldata kring varje svensk kommuns biblioteksverksamhet. I rapporterna jämförs respektive kommun med såväl rikssnittet som länssnittet men också med kommuner av samma typ som den egna.

”Vi hoppas att dessa rapporter ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens betydelse för kunskap och utveckling. Genom att belysa biblioteksverksamheten i den enskilda kommunen hoppas vi kunna stimulera till debatt och till ett ökat politiskt intresse för biblioteken”, säger Niclas Lindberg.

I takt med informationssamhällets utveckling framstår bibliotekens huvuduppgifter; att garantera fri tillgång till information, stödja självstudier och utbildning, verka för läskunnighet samt stimulera kulturell mångfald, som mer angelägna än någonsin. Trots detta sviktar engagemanget för biblioteksverksamheten i Sverige. Antalet besökare sjunker och biblioteksfilialer läggs ned. Under 2005 tog folkbiblioteken emot 69 miljoner besök vilket är en minskning med 4 miljoner sedan 2004. Antalet biblioteksfilialer har sedan 1990 minskat med 382 stycken.

Källa: Svensk Biblioteksförening