Omvärldsbevakare går ihop med webbföretag
Det marknadsnoterade svenska omvärldsbevakningsföretaget Getupdated Sweden AB meddelar att man har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva Eastpoint AB som tillhandahåller webbaserade tjänster inom produktion, marknadsföring och hosting. Eastpoint-gruppen har enligt uppgift cirka 40 000 kunder varav övervägande delen är löpande prenumerations avtal.

Ett fullständigt förslag till förvärvet kommer att föreläggas bolagsstämman för godkännande i juni 2006. Förslaget, som stöds av aktieägare representerande 54% av rösterna i Getupdated, innebär att förvärvet sker genom utgivande av egna aktier, s.k. apportemission, innebärande att de nuvarande ägarna av Eastpoint AB kommer att erhålla 90% av det sammanslagna bolaget. Getupdateds aktieägare kommer att erhålla 10% av kapital och röster i det nya bolaget.

“Marknaden för helhetsleverantörer inom webbproduktion och webbmarknadsföring växer och Eastpoint har visat kraftig tillväxt i kombination med god lönsamhet. Genom förvärvet öppnas möjligheter att erbjuda nya tjänster till Eastpoints kunder och skapa unika kunderbjudanden som leder till repetitiva intäkter.” säger Peter Persson, Styrelseordförande i Getupdated.

Som kommentar kan man säga att om sammanslagningen går igenom så får förlusttyngda Getupdated tillgång till en mer lönsam verksamhet samt Eastpoint blir börsnoterat med de fördelar det ger.

Källa: GetUpdated Sweden AB