Observer ser positivt på marknadsutvecklingen
Observer AB presenterade igår halvårsrapporten för perioden januari – juni 2002.
Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, ökade till 164,1 Mkr (108,3). För jämförbara enheter ökade resultatet med 5 procent. Rörelsemarginalen förbättrades till 18,8 procent (17,2).

Observer menar att ett antal underliggande trender talar för goda långsiktiga förutsättningar för Observers tjänster. Globaliseringen, växande informationsflöden och en snabb teknikutveckling ger företag och organisationer allt större anledning att bevaka såväl bransch- som samhällsutvecklingen. Samtidigt växer behoven av att ytterligare utveckla kommunikationen inom Public Relations (PR) och Investor Relations (IR) samt nödvändigheten av att utvärdera kommunikationsinsatserna.

Inom Media Intelligence har hittills den svaga konjunkturen fortsatt att påverka marknaden negativt. Flödet av relevanta affärsnyheter har varit svagt och mediernas omfattning minskar till följd av en sviktande annonskonjunktur. Den svaga ekonomiska utvecklingen har också medfört lägre kundaktivitet inom PR och IR.

”Vår fokusering på rörelsemarginalen fortsätter fram till det att vi sett tydliga tecken på en förbättrad konjunktur. Försäljning och resultat är, som vi tidigare aviserat, normalt betydligt starkare i första och fjärde kvartalen. Ett starkt kassaflöde och den framgångsrika nyemissionen i april ger oss god beredskap för fortsatt internationell expansion”, kommenterar Observers verkställande direktör Robert Lundberg.

Ett brett tjänsteutbud, internationell närvaro och Observers möjlighet att utnyttja skalfördelar fortsätter att vara avgörande faktorer för upprätthållandet av en stark marknadsposition och god lönsamhet. Marknaden för analystjänster är fortsatt god, enligt Observer.
Observers verksamhet bedrivs i två divisioner. Divisionen Media Intelligence bedriver verksamhet inom Business och Communication Intelligence och erbjuder omvärldsbevakning och kommunikationsutvärdering. Divisionen Communication Tools erbjuder kommunikationsverktyg för kunder främst inom IR och PR.

Källa: Observer AB (publ)