Observer ser ett successivt förbättrat marknadsläge i Sverige




Notis: Bokslutskommunikén januari till december 2004 från Observer framhåller fortsatt stark tillväxt i USA och förbättrat marknadsläge i Sverige för företaget. Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 613,6 Mkr (1 544,1). Rörelseresultatet, EBITA, uppgick till 195,7 Mkr (223,6).

”Orderingången i Sverige förbättrades avsevärt och de tecken på en starkare marknad vi såg under andra och tredje kvartalen förstärktes i slutet av 2004. Vårt erbjudande i USA tas fortsatt emot positivt och vi når våra mål vad gäller tillväxt och rörelsemarginal.”, säger Observers verkställande direktör Robert Lundberg i en kommentar till rapporten.

Källa: Observer AB