Observer räknar med att göra nya företagsförvärv under andra halvåret
Observers delårsrapport januari – juni 2001 visar att koncernens rörelseintäkter ökade till 631,3 Mkr (552,8). Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till 11 procent (21). De nordiska länderna nådde en motsvarande tillväxt på 16 procent.
Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 108,3 Mkr (130,5). Samma period föregående år uppgick rörelseresultatet exklusive avyttrade verksamheter till 122,6 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 17,2 procent (23,6).
Konjunkturavmattningen i Europa under våren har inneburit svagare nyhetsflöden, vilket dämpat Observers tillväxttakt och lett till lägre resultat jämfört med motsvarande period 2000. För att anpassa kapaciteten till marknadsförutsättningarna genomförs åtgärder för att minska kostnaderna med 80 Mkr på årsbasis.
“Konjunkturavmattningen har, tillsammans med effekterna av den intensiva medieapporteringen kring mul- och klövsjukan i början av året, inneburit svagare nyhetsflöden vilket lett till lägre tillväxttakt och lägre resultat. En förbättring har skett under sommaren som tillsammans med de kostnadsreduceringar som nu genomförs gör att det finns skäl att se försiktigt positivt på den kommande utvecklingen. Jag räknar också med att vi skall kunna fortsätta att expandera verksamheten geografiskt genom ytterligare förvärv redan i år.”, säger Observers VD Robert Lundberg som kommentar till delårsrapporten.

Källa: Observer AB