Nytt system för utvärdering av omvärldsbevaknings- och BI funktioner
Företaget Cipher Systems meddelar att de nu lanserat en webbaserad tjänst kallad Competitive Intelligence Diagnostic (CID) assistant.
CID är en tjänst för planering av nya samt utvärdering av existerande omvärldsanalys / Business Intelligence funktioner och dess kapacitet. Den riktar sig enligt företaget både till nybörjare och proffsanvändare.
CID bygger på att man besvarar 27 huvudfrågor som ibland har ytterligare ett antal delfrågor. Testat analyseras därefter av Cipher Systems varefter man erhåller svarsresultaten efter ca en vecka i olika sammanfattningar och PowerPoints. Detta kallar man då för en ”Basic CID Report” och tar 3500 US dollar för. För ytterligare 1000 eller 2000 US dollar vid separat beställning får man också en jämförelse gentemot andra företag i sin bransch.
Vid en första anblick, och utan att ha tagit del av några svarsanalyser, ter sig dock CID tämligen simpel och det är tveksamt om det är värt kostnaden. Detta eftersom du med stor sannolikhet får en bättre utvärdering för samma kostnad genom att anlita någon välrenommerad BI konsult som på plats kan analysera organisationen. Dessutom riskerar utvärderingen bli alltför smal om man som i CID baserar den på en enda persons svar. Värdet av tjänsten CID beror vidare mycket på vem som analyserar svaren och dennes erfarenhet, något som inte framgår ännu.

Källa: Cipher Systems