Nytt incitamentprogram med optioner för alla Observeranställda
Styrelsen för Observer AB föreslår att bolaget inför ett koncernövergripande incentiveprogram riktat till samtliga medarbetare. Programmet innebär att alla medarbetare erbjuds optioner utan vederlag. Optionerna kan utnyttjas för köp av Observeraktier (serie B) av den som varit anställd på Observer i minst två år efter tilldelning. Antalet aktier som högst kan ges ut i samband med programmet motsvarar en utspädning om maximalt 4,5 procent.
Ett brett stock option-program som kompletterar befintliga löner och incitamentsprogram bedöms av företaget vara en grundförutsättning för att Observer skall kunna behålla och rekrytera de rätta medarbetarna.
Observer har ambitioner att upprätthålla en högre organisk tillväxt än den övriga marknaden samt en snabb internationell expansion, vilket ställer stora krav på tillgång till de rätta nyckelmedarbetarna. Koncernen måste därför kunna attrahera de mest kompetenta och internationellt erfarna ledarna och specialisterna i branschen, enligt Observer. Beslut om införande av stock option-program kommer att tas upp vid en extra bolagsstämma den 8 februari.

Källa: Observer AB