Ny standard för redovisning av mjuka värden i årsredovisningar
Analys- och mjukvaruföretaget IC-Potential har tillsammans med ett antal börsnoterade företag skapat en ny standard för hur företag kan redovisa sina mjuka värden i årsredovisningen. Syftet är att underlätta för marknaden att bedöma värdet och framtidsutsikterna för börsbolagens humankapital som ett komplement till de mer traditionella, ”hårda” ekonomiska nyckeltalen.

”Nästan alla företag säger att medarbetarna är deras viktigaste resurs, men det speglas sällan i redovisningen. Det här är ett viktigt första steg i den riktningen”, säger Marcos Jorge, VD på IC-Potential.

Den nya modellen bygger dels på en tydligare redovisning av investeringar och kostnader kring viktiga områden som personalomsättning, kompetensutveckling och inte minst sjukfrånvaron, som sedan den 1 juli 2003 enligt lag måste redovisas löpande. Dessutom presenteras viktiga drivkrafter för att motivera medarbetarna – och hur långt organisationen har kommit i processen att tillgodose medarbetarnas behov. Det här hjälper marknaden att bättre förstå vilka interna utmaningar organisationen och ledningen står inför. För mer information kontakta IC-Potential AB.

Källa: IC-Potential AB