Ny myndighet ska göra omvärldsanalyser för samhällets säkerhet och beredskap
Informationssystem kollapsar, elsystem slås ut, översvämningar lamslår stora delar av ett land, viktiga kommunikationssystem slutar att fungera eller epidemier bryter ut. Propositionen ”Samhällets säkerhet och beredskap” (2001/02:158, pdf-fil 729 KB) syftar till att skapa en bättre samlad förmåga att möta andra extraordinära händelser än direkta hot mot vårt land eller krig.
Sverige ska enligt propositionen kunna möta såväl militära som andra hot. Sverige ska också kunna förebygga och hantera situationer som kan innebära snabba och allvarliga försämringar av samhällets normala funktionsförmåga. För att få ett säkrare samhälle krävs att samhällets aktörer arbetar gemensamt och mot samma mål. Ett flertal händelser i vår omvärld har under senare år allt mer accentuerat behovet av dessa förändringar. I propositionen gör regeringen bl.a. bedömningen att ett flertal åtgärder bör genomföras inom informationssäkerhetsområdet, där en ny myndighet, Krisberedskapsmyndigheten, bör få ansvar för övergripande omvärldsanalyser.
Den breddade hotbilden medför att omvärldsbevakning och omvärldsanalys samt risk- och sårbarhetsanalyser enligt propositionen behöver genomföras med högre ambitionsnivå och med större bredd än tidigare. Dessa uppgifter bör även omfatta bevaknings- och analysuppgifter inom informationssäkerhetsområdet.
Krisberedskapsmyndighetens uppgift i detta sammanhang enligt propositionen bör vara att genomföra analyser som har särskild inriktning på företeelser som kan ge upphov till allvarliga kriser i samhället. Det bör alltså röra sig om problem och företeelser som är tvärsektoriella till sin karaktär och som inte analyserats med tillräcklig bredd och med tillräckligt djup i de studier som bedrivits på annat håll i samhället.

Källa: Regeringskansliet