Ny myndighet för omvärldsbevakning får 70 Mkr i regeringens budget för år 2001
Som vi tidigare har meddelat skall en ny myndighet bildas som arbetar med omvärldsanalyser. Den nya “Myndigheten för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar” skall starta verksamheten fr.o.m. den 1 januari 2001. Myndigheten skall arbeta med tvärsektoriella analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar med relevans för närings-, innovations- och regionalpolitiken.
Myndigheten ska även ha beställaransvaret för den officiella näringslivsstatistiken. Myndigheten får också tillsvidare ansvaret för den utlandsstruktur som har byggts upp av Stiftelsen för Sveriges Teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet (STATT).
Myndighetens främsta uppgift blir att analysera och granska insatser inom olika politikområden ur ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv för att ge kunskapsunderlag till Regeringskansliet och övriga beslutsfattare inom den statliga förvaltningen samt regionala organ och andra avnämare.
Anslaget för den nya myndighen för år 2001 i regeringens budget är 70 Mkr, som huvudsakligen hämtas från anslag till NUTEK och STATT.

Källa: Regeringen