Myndighet upprättar ny elitavdelning för omvärldsanalyser
I dag överlämnar Ekobrottsmyndigheten (EBM) till regeringen den 52-sidiga rapporten ”Att förebygga och förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet – EBM från experiment till långsiktighet”. I rapporten redovisar EBM ett antal konkreta åtgärder som innebär att myndigheten nu satsar långsiktigt och brottsförebyggande. Den övergripande målsättningen skall vara att förhindra och förebygga ekonomisk brottslighet i stället för att bara hantera den brottslighet som redan har inträffat.

EBM kommer i detta arbete bl.a. att inrätta en funktion för omvärlds- och hotbildsanalys. Funktionen skall i nära samverkan med EBM:s kriminalunderrättelseverksamhet och andra myndigheter ta fram en årlig omvärlds- och hotbildsanalys. Utifrån hotbildsanalysen skall EBM:s strategier och prioriteringar ha en tydlig och brottsförebyggande inriktning mot allvarlig och systemhotande ekonomisk brottslighet. Ansvaret för verksamheten kommer att ligga på en chefsanalytiker med breda och djupa kunskaper om de ekonomiska systemen och finansmarknaden. Till funktionen kommer att föras ett antal specialister med ekonomisk, beteendevetenskaplig, kriminologisk och polisiär kompetens på hög nivå.

För intresserade som vill läsa hela rapporten så finns den att hämta i pdf-format på EBM:s hemsida (se källänk nedan) under menyrubriken “rapporter/remisser”.

Källa: Ekobrottsmyndigheten (EBM)