Konkurrensen är det största hotet mot företagen – läs hela listan
Företagsledare ser optimistiskt på tillväxtmöjligheterna under 2006, enligt en undersökning från Accenture. Konkurrensen ses som ett större hot mot företagen än tillståndet i den globala ekonomin. Den årliga undersökningen kartlägger framtidsutsikterna och de viktigaste frågorna för företag och organisationer i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Japan, Kanada och Kina. Över 900 högre befattningshavare deltog i enkäten.

”Att många högre chefer anser att den globala ekonomin håller på att förstärkas är ett gott tecken för den globala handeln. När det globala ekonomiska klimatet förbättras är företagen mer benägna att utveckla den egna verksamheten, dels genom att lägga pengar på sådant som man skurit ner på tidigare eller skjutit upp, och dels genom att nyanställa för att kunna genomföra sina tillväxtplaner”, säger Mark Foster, globalt ansvarig för Accentures verksamhetsområde Products.

I undersökningen ombads deltagarna även att ange vad de ansåg vara de allvarligaste hoten mot deras företag under 2006. Listan med de tio allvarligaste hoten mot företagen nedan visar hur många procent av deltagarna som angav ett specifikt hot.

De tio allvarligaste hoten mot företagen:
1. Konkurrensen (72 %).
2. Den globala ekonomins tillstånd (67 %).
3. Oförmåga att rekrytera och behålla kompetent personal (60 %).
4. Företagets anseende (59 %).
5. Oförmåga att utveckla nya produkter eller tjänster (48 %).
6. Terrorism (39 %).
7. Bristande disciplin bland de anställda (39 %).
8. Uppfylla myndighetskrav (38 %).
9. Oförmåga att fokusera på kärnverksamheten (37 %).
10. Instabilitet i företagsledningen (35 %).

Källa: Accenture