Infranord använder Wide narrow PERSPECTIVE för strukturerad omvärldsanalys
Infranord agerar på en marknad där konkurrensen blir allt hårdare. För att öka sin handlingskraft och sin insikt i omvärlden tar de Wide narrows systemstöd och metodik till sin hjälp.

I och med implementeringen av Wide narrow PERSPECTIVE – systemstöd och metodik för strukturerad omvärldsanalys – får Infranord en process för löpande marknads- och omvärldsanalys. Analyserna görs av Infranords egna medarbetare och resulterar i faktabaserade beslutsunderlag. Beslutsunderlagen används för att ta fram väl underbyggda förslag till ledningen om Infranords framtida utveckling.

– Vår marknad präglas av en växande konkurrens. För att möta denna utveckling och tidigt förstå våra kunders behov behöver vi ett aktivt marknadsarbete. Med hjälp Wide narrows systemstöd och metodik kan vi fokusera vår omvärldsbevakning och -analys på den information som påverkar våra möjligheter att nå våra mål, säger Thomas Pilo, marknadschef på Infranord.

Infranord är Nordens ledande järnvägsentreprenör. De levererar kompletta järnvägstekniska tjänster och entreprenader med Sverige som bas. Genom utveckling och samverkan med kunder och andra aktörer bidrar de till en säker, punktlig och miljöanpassad trafik. Infranord etablerade sig på den danska marknaden under 2010 och har under 2011 tagit de första stegen in på marknaden i Norge.

– Infranord befinner sig i ett skede där de utvecklar sin affär och växer i Norden. I ett sådant läge är en effektiv och affärsnyttig process för omvärldsanalys en framgångsfaktor. En väl strukturerad omvärldsanalys ökar möjligheterna att agera på extern förändring och skapar förutsättningar för att nå uppsatta mål och strategier. För Wide narrow är detta ett mycket spännande och roligt uppdrag, säger Daniel Petersson, vd på Wide narrow.

Källa: Wide narrow