Harvard Business Review nu åtkomlig direkt från Factiva
Factiva låter nu meddela att man ingått en överenskommelse med Harvard Business School Publishing som innebär att den mycket välrenommerade facktidskiften Harvard Business Review nu blir tillgänglig från Factivas informationstjänst.
Factiva, som är en informationsleverantör som ägs gemensamt av företagen Dow Jones och Reuters, har idag enligt egna uppgifter närmare 8000 olika affärsinformationskällor.

Källa: Factiva