Framtidsstudie om svenskt jordbruk 2020
Ökad produktivitet och ett effektivare jordbruk kommer att minska miljöbelastningen i framtiden. Samtidigt hotas jordbrukets natur- och kulturvärden i skogsbygden av de omvärldsförändringar jordbruket står inför. Det konstaterar Jordbruksverket tillsammans med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet i framtidsstudien “Jordbrukets miljöeffekter 2020”.

”Det finns faktorer som pekar på en gynnsam utveckling för flera jordbruksprodukter fram till år 2020. Ökad efterfrågan på bioenergi kan komma att lyfta priserna på spannmål och mjölkproduktionen kan klara ökade kostnader. Förutsättningen är dock att man lyckas få en god utveckling av produktiviteten. Nötköttsproduktionen riskerar att få en alltför långsam takt i strukturomvandlingen och kan dessutom missgynnas av kommande WTO-avtal och reformer av EU:s jordbrukspolitik, säger Bo Norell, utredare på Jordbruksverkets miljöenhet.

Som en följd av ökad produktivitet och ett effektivare jordbruk minskar miljöbelastningen t.ex. i fråga om kväveutlakning, ammoniakavgång och växthusgaser. Detta eftersom det krävs mindre resurser, arealer och djur per producerad enhet. Möjligheten att driva stora, effektiva jordbruksföretag finns främst i slättbygderna, vilket kan innebära att spannmålsodling, mjölkkor och betesdjur blir alltmer sällsynta i skogsbygderna. Färre djur, mindre odlade arealer och ett minskat antal företag utgör ett hot mot odlingslandskapets natur- och kulturvärden i skogsbygden. Marginella marker, som små åkrar och naturbetesmarker, som är speciellt viktiga för den biologiska mångfalden, kan försvinna om ökade kostnader för skötseln inte ersätts. För mer information läs hela framtidsstudien Jordbrukets miljöeffekter 2020 (PDF-fil).

Källa: Statens Jordbruksverk