Analysrapport om uppföljning av regional utvecklingspolitik
För dig som är bevakar området regional utvecklingspolitik så meddelar Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS) nu kort om sin rapport ”Den nya regionala utvecklingspolitiken – Hur följa upp och effektutvärdera?” att ”politiken är för allomfattande och att målet med den regionala utvecklingspolitiken är allt för oprecist för att en effektutvärdering ska vara möjlig”.
ITPS föreslår istället en kombination av uppföljnings- och utvärderingsinsatser och dessa skall också ”tjäna som en modell för tydligare rollfördelning mellan staten och lokala och regionala aktörer”. ITPS förslaget innebär att:

  • ”Politikens övergripande mål och de sektorspolitiska hänsynen följs upp med ett antal basindikatorer, som mäter tillståndet och utvecklingen i landets regioner i en övergripande mening.
  • Kapitalförsörjning och andra specifika insatser i form av exempelvis företagsstöd inom Regional utveckling (utgiftsområde 19) kan ofta effektutvärderas med hjälp av moderna metoder och kontrollgruppsansatser.
  • För mer övergripande program, t.ex. strukturfonder och tillväxtprogram föreslås att dessa följs upp och utvärderas var för sig och utifrån respektive programs specifika mål och förutsättningar.

    Du kan själv nu hämta hem hela analysrapporten här (Adobe Acrobat Pdf-fil, 580 kB) som också betecknas som rapport A2004:011.

    Källa: Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS)